WIJ WAARBORGEN UW PRIVACY

Dividere Home Collection, een merk van de eenmanszaak Dividere, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dividere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ IN IEDER GEVAL:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dividere zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de footer van onze webshop (contact).Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciersPersoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dividere verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dividere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-adres;
-Land;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geslacht.
-Facebook adres
-Klantnummer
-rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Dividere opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
DISCLAIMER

De auteur besteedt aandacht dat in alle publicaties de auteursrechten van gebruikte afbeeldingen en teksten worden gewaarborgd en dat zelfgemaakte afbeeldingen en teksten worden gebruikt of dat gebruikgemaakt wordt van afbeeldingen en teksten zonder licentie. Indien beschermde handelsmerken binnen de internet aanbieding worden gebruikt of door derden vermeld worden, zijn zij zonder uitzondering onderhevig aan de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar.
Het auteursrecht voor gepubliceerde en gecompileerde objecten blijft alleen bij de auteur van de website. Het verveelvoudigen en het gebruikmaken van deze afbeeldingen teksten in andere elektronische- of gedrukte publicaties is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.